Inloggen

Vacature bestuursleden alumnivereniging GGH

Vacature Bestuurslid fondsenwerving alumnivereniging Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
Bij een bloeiende school hoort een sterk netwerk van oud-leerlingen. De alumnivereniging heeft zich de afgelopen jaren ingespannen voor de ontwikkeling van een oud-leerlingenbeleid, waardoor de school op een structurele wijze in contact kan blijven met de oud-leerlingen. Voor de school is dat belangrijk omdat een goed oud-leerlingenbeleid bijdraagt aan het profiel van de school en omdat oud-leerlingen waardevolle toevoegingen kunnen bieden aan ons onderwijs gerelateerde activiteiten zoals studie-oriëntatie van huidige leerlingen, internationale uitwisselingsprogramma’s etc. Het bestuur van de Stichting Alumni Gemeentelijk Gymnasium Hilversum is op zoek naar een nieuw bestuurslid als gevolg van de maximale statutaire termijn van de bestuursleden. Het voltallige alumnibestuur bestaat uit zeven leden en is belast met het besturen van de stichting en bewaakt de in de statuten van de stichting vastgelegde afspraken. Het bestuur wordt ondersteund door de administratie van de school. De decaan en een van de conrectoren vormen de trait-d’union tussen het alumnibestuur met de school.
Beleid en doelstellingen:
Het bestuur heeft tot doel via een netwerk van oud-leerlingen, oud-docenten en ouders van schoolgaande kinderen het welzijn van het gymnasium te vergroten. De stichting tracht haar doel te bereiken door het opbouwen van een wederkerige en duurzame relatie tussen oud-leerlingen en de school. Hiervoor is onder andere een infrastructuur opgebouwd waarmee contacten onderhouden kunnen worden met betrokkenen.
De afgelopen drie jaar heeft de alumnivereniging een aantal concrete projecten gerealiseerd die vervolg vinden.  De komende tijd wil het bestuur zich toeleggen op de verdere ontwikkeling van een alumniprogramma met duurzame projecten voor specifieke doelgroepen van oud-leerlingen, het opbouwen van kringen met oud-leerlingen of een zogenaamd ambassadeursnetwerk onder oud-leerlingen, het intensiveren van het gebruik van de sociale media en de organisatie van het 21e lustrum in 2018.
 
De bestuurstaken omvatten o.a.:
-  het mede vormgevenvaan de vervolgontwikkeling van het oud-leerlingenbeleid 
-  het verder uitbouwen van de bestaande infrastructuur en het netwerk onder oud-leerlingen die aan  hun voormalige school bijdragen met hun expertise, contacten en investeringen.
-  het verlenen van ondersteuning voor de organisatie van lustra, reünies en homecomings.                                    
- het werven van fondsen onder oud-leerlingen ten behoeve van leerlinggerichte extra-curriculaire activiteiten.
Competenties:
De kandidaat beschikt over een brede professionele ervaring (in leidinggevende functies),  die is opgedaan in het bedrijfsleven of de non profitsector met bijbehorende netwerken. Ervaring met fondsenwerving is een vereiste.
 
Vergaderingen:
Er wordt drie maal per jaar vergaderd.
 
Zittingsduur:
De leden van het bestuur worden voor drie jaar benoemd. Een lid kan na afloop van de zittingsperiode éénmaal herbenoemd worden.
 
Vacature bestuurslid
Het bestuur is op zoek naar geëngageerde en betrokken oud-leerlingen. De bestuursfunctie is onbezoldigd.
 
De kandidaat beschikt over het volgende profiel:
 
  • onderschrijft de uitgangspunten van de stichting Alumni Gemeentelijk  Gymnasium;
  • kan in een team samenwerken;
  • staat open voor maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen;
  • is besluitvaardig, slagvaardig, kritisch en beschikt over oordeelsvermogen;
  • beschikt over een netwerk of is in staat een netwerk met oud-leerlingen verder uit te bouwen;
  • is bereikbaar en beschikbaar voor het uitoefenen van de functie voor minimaal één zittingsperiode (drie jaar).
  • heeft (enige) flexibiliteit in verband met de vergaderingen en andere overleg momenten;
 
Voor meer informatie kan via het e-mail adres info@ggh.nu. contact opgenomen worden met een van de bestuursleden.
Voor nadere informatie over het alumnibeleid verwijzen we naar de website van de school (www.gymnasiumhilversum.nl)
Voor de beoordeling van de sollicitaties is een voordrachtcommissie samengesteld, bestaande uit leden van het Bestuur. Geïnteresseerde kandidaten vragen wij om vóór 1 juli 2017  een e-mail met een relevant CV toe te sturen aan de voordrachtcommissie info@ggh.nu De commissie zal de kandidaten interviewen en een voordracht aan het voltallige bestuur doen. Het is ons streven om deze procedure uiterlijk 15 juli 2017 af te ronden.
 
Namens het bestuur,
Carolien Barkey Wolf